Rydym wedi bod yn ailgylchu eich gwastraff ers dros 30 mlynedd. Yn y cyfnod hwnnw, rydym wedi addasu ac esblygu i ddiwallu anghenion y diwydiant. P’un a yw’n atgyweirio, ailgylchu neu ailddefnyddio, mae ein tîm cyfeillgar a phroffesiynol wedi bod yn gweithio gyda phobl leol ac adnoddau i leihau’r ddibyniaeth ar safleoedd tirlenwi a lleihau ôl troed amgylcheddol Sir Gaerfyrddin.

Heddiw, rydym yn rhoi yn ôl i’r sir a’r amgylchedd lleol drwy ein canolfannau ailgylchu ac ailddefnyddio, yn ogystal â’n hamrywiaeth o gynhyrchion naturiol ac organig Merlin’s Magic.

Dewch i wybod mwy am ein stori.

Ein hanes

Ein canolfannau ailgylchu

Rydym yn gweithredu pedair o ganolfannau ailgylchu gwastraff ledled Sir Gaerfyrddin. Mae ein canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref yn derbyn gwastraff amrywiol o’r cartref ac rydym wedi ymrwymo i wahanu ac ailgylchu cymaint â phosibl o’r deunyddiau hyn.

Carmarthenshire Map

Ein Heffaith

Rydym yn mynd ati’n barhaus i leihau effaith ein gwaith ar yr amgylchedd. O ddefnyddio cerbydau trydan i osod tyrbinau gwynt ar ein safleoedd i sicrhau bod ein gwefan yn garbon-niwtral, rydym yn chwilio’n barhaus am ffyrdd o leihau ein hallyriadau.

Edrychwch ar ein heffaith hyd yma eleni.

Landfill gas pipe sticking out of the ground with a wind turbine in the background
Wind turbine in the background and sunflower meadow in the foreground

Ein gwerthoedd craidd

 • Hygrededd

  Rydym yn ymdrechu i sicrhau rhagoriaeth ym mhopeth a wnawn. Mae arweinyddiaeth, perchnogaeth a chyfrifoldeb effeithiol yn ein cynorthwyo wrth i ni anelu at ragoriaeth. Mae rhagoriaeth yn arwain at ansawdd, sydd wrth wraidd popeth a wnawn.

 • Rhagoriaeth

  Rydym yn gweithio’n well mewn partneriaeth. I’n cleientiaid, ni yw’r partner sy’n gwrando, yn deall, yn cynghori ac yn gweithredu i wella. Os bydd eu hanghenion yn newid, rydym yn addasu’n unol â hynny. Yr ymrwymiad dwfn hwn sy’n ein gwneud ni a’n rhanddeiliaid yn gryfach.

 • Grymuso

  Rydym yn gofyn. Rydym yn gwrando. Rydym yn grymuso. Rydym yn gwerthfawrogi ac yn buddsoddi yn ein gweithwyr, gan mai ein gweithwyr sy’n gwneud i bethau ddigwydd. Rydym am i’n staff gyflawni hyd eithaf eu gallu. Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu ein gweithwyr a’u trin yn deg, yn gyfartal ac â pharch.

 • Cynaliadwyedd

  Mae iechyd, diogelwch a chynaliadwyedd yn flaenoriaeth allweddol i ni, ein gilydd, ein cwsmeriaid ac i aelodau ein cymunedau.

  Ein polisi ar yr amgylchedd
  Ein polisi iechyd a diogelwch

 • Creadigrwydd

  Rydym yn annog creadigrwydd, menter ac arloesedd drwyddi draw. Er mwyn bod yn greadigol, mae’n rhaid i ni greu diwylliant cadarnhaol, brwdfrydig a pharchus yn gyntaf. Mae’r diwydiant yn esblygu ac rydym yn croesawu heriau a chyfleoedd newydd, gan greu atebion wedi’u teilwra.

Click here to display content from YouTube.
Learn more in YouTube’s privacy policy.

Ein Gwasanaethau masnachol

Ailgylchu eich gwastraff mewn ffordd sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd. Bob mis rydym yn helpu cannoedd o fusnesau lleol i gael gwared ar wastraff yn gyflym, yn ddiogel ac yn gyfrifol. P’un a yw’n fusnes bach neu’n brosiect masnachol mawr, gallwn ni helpu.

Airial photograph of CWM