Rydym yn gwybod bod popeth a wnawn yn cael effaith ar y byd o’n cwmpas. Dyna pam rydyn ni bob amser yn chwilio am ffyrdd y gallwn gynyddu’r effaith gadarnhaol rydyn ni’n ei chael ar ein hamgylchedd lleol.

Rydym wedi cymryd camau sylweddol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf i ddod yn hunangynhaliol o ran defnyddio ynni.

Ein heffaith hyd yma yn (2023)

21506.3T

Gwastraff yn cael ei ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi

1156250KWH

Ynni wedi’i wneud gyda phŵer gwynt

68.17%

Deunydd ailgylchadwy cyfartalog wedi’i roi yn eich bag glas

37.56T

Eitemau a anfonwyd i Ailddefnyddio (ETO)

27843T

Gwastraff yn cael ei ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi

1368750KWH

Ynni wedi’i wneud gyda phŵer gwynt

71.5%

Deunydd ailgylchadwy cyfartalog wedi’i roi yn eich bag glas

48.65T

Eitemau a anfonwyd i Ailddefnyddio (ETO)

Last updated: 15/01/2024.

Ein gwaith cynhyrchu ynni

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu’r amgylchedd drwy sicrhau bod gwastraff yn cael ei drin fel adnodd ac yn cael ei ailddefnyddio neu ei ailgylchu lle bynnag y bo modd. Dyna pam rydyn ni wedi cymryd camau i wella o ble mae’r ynni rydyn ni’n ei ddefnyddio ar gyfer ein cyfleusterau yn dod.

Nwy Tirlenwi (LFG)

Ar ein safle yn Nantycaws, rydym wedi rhoi’r seilwaith ar waith i echdynnu nwy tirlenwi o’r ddaear a’i droi’n drydan trwy safle gwastraff-i-ynni ar y safle. Eisoes, mae’r allbwn cyfartalog oddeutu 1 MWh sy’n ddigon i bweru 2000 o gartrefi.

Gwynt

Cafodd tyrbin gwynt 0.5-megawat ei osod ar ein safle yn Nantycaws yn 2014. Heddiw, mae hyn yn cynhyrchu trydan ar y safle i bweru ein cyfleusterau ailgylchu deunyddiau (MRFs) a’n pencadlys, yn ogystal â darparu pŵer dros ben i’r grid cenedlaethol pan nad yw’r cyfleusterau’n weithredol.

Wind turbine

Ein heffaith dros amser

90%

Gwastraff yn cael ei ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi ers 2006

148%

Cynnydd mewn ailgylchu o 2006-2008

1757

Gallai cartrefi fod wedi cael eu pweru o’n Nwy Tirlenwi a gynhyrchwyd yn 2015

1076

Gallai cartrefi fod wedi cael eu pweru o’n Pŵer Gwynt a gynhyrchwyd yn 2015

Beth yw nwy tirlenwi?

Mae safleoedd tirlenwi yn creu llu o nwyon o fethan i garbon deuocsid y gellir eu defnyddio i gynhyrchu trydan. Yn 2017, gwnaethom gau ein safle tirlenwi a gosod is-orsaf Nwy Tirlenwi yn ein safle tirlenwi a gynhyrchodd ddigon o ynni i bweru ein cyfleusterau.